Disclaimer

Disclaimer: Website Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

Aan de tekst van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De beschrijving is bedoeld om de fondsen weer te geven op een eenvoudige en toegankelijke manier. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing te baseren op het prospectus van de fondsen.

De op deze website getoonde fondsen staat onder beheer van Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

 

Beheerder website
Deze website staat onder beheer van Wilgenhaege Fondsen Management B.V., gevestigd aan de Marktplein 47, 2132 DA in Hoofddorp. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 34229578.

 

Aansprakelijkheid
Hoewel Wilgenhaege Fondsen Management B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen van deze website kan zij niet instaan voor de juist- en volledigheid van de op deze website beschikbare informatie. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en de inhoud van deze website is niet noodzakelijkerwijs actueel. De gegevens en/of informatie die op deze website beschikbaar is inzake producten en/of beleggingen kan niet worden opgevat als advies omtrent de geschiktheid of anderszins van dat product en/of belegging voor uw specifieke situatie en/of omstandigheden en de informatie is geen vervanging voor deskundig advies. Wij verzoeken u voor specifiek advies contact op te nemen met Wilgenhaege.

Wilgenhaege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar websites van anderen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

De beschikbaarheid van de op deze website vermelde producten wordt niet gegarandeerd en aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klachtenprocedure
Wilgenhaege wil haar klanten persoonlijk, integer en gedegen adviseren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Wilgenhaege. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hieronder vindt u hierover nadere informatie.

U kunt een klacht met betrekking tot onze dienstverlening schriftelijk bij ons indienen. Een klacht dient binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan te worden ingediend. U kunt binnen een week een ontvangstbevestiging of een reactie op uw klacht verwachten. Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij Wilgenhaege:

Wilgenhaege Fondsen Management B.V.
T.a.v. directie
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

 

Geschillencommissie
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld of bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

 

Privacy Statement
1. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Wilgenhaege uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
2. Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Wilgenhaege, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt Wilgenhaege deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar cliënten.
3. Indien u via deze website per e-mail aan Wilgenhaege vragen stelt, uzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief of uzelf aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie, worden uw naam en e-mailadres en overige gegevens gebruikt ter beantwoording van uw vraag of om u de gevraagde informatie te versturen. Ook worden de persoonsgegevens verwerkt voor toesturen van informatie over het leveren van financiële diensten.
4. U heeft het recht Wilgenhaege te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan Wilgenhaege Fondsen Management B.V., Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 209, 2130 AE Hoofddorp, of info@wilgenhaegefondsen.nl. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.
5. Wilgenhaege wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Wilgenhaege heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Op de website van Wilgenhaege worden links naar andere websites vermeld. Wilgenhaege draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites evenals voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen.
7. De website van Wilgenhaege is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem bezocht worden. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v. cookies of andere middelen.
8. Wilgenhaege verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.